XXXIII SESJA RADY GMINY ZAGRODNO

Napisał Szwarc dnia 23 09 13

ZAWIADAMIA  SIĘ  MIESZKAŃCÓW  GMINY   ZAGRODNO, ŻE  27 WRZEŚNIA 2013 r. O  GODZINIE  14.oo W  GMINNEJ  BIBLIOTECE  PUBLICZNEJ

W  ZAGRODNIE  ODBĘDZIE  SIĘ  XXXIII  SESJA  RADY  GMINY  ZAGRODNO  Z  NASTĘPUJĄCYM  PORZĄDKIEM  OBRAD:

 

 

  Otwarcie sesji.

2.       Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.

3.       Interpelacje i zapytania radnych.

4.       Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie

 za I-e półrocze 2013 r.

5.       Informacja   o przebiegu wykonania budżetu Gminy  Zagrodno  za I-e półrocze 2013 r.

6.       Podjęcie uchwał:

-              w prawie zmiany budżetu gminy na 2013 r., 

-              w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i  logopedy,  

-              w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

-              w sprawie określenia wysokości  oraz warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

7.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9.       Sprawy różne

10.   Zamknięcie sesji.

0