ZAWIADOMIENIE

Napisał Szwarc dnia 03 02 14

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zagrodno, że od miesiąca LUTEGO 2014 r. firma RPK Sp. z o.o. w Złotoryi

odpady komunalne będzie odbierać WYŁĄCZNIE z wystawionych w dniu wywozu POJEMNIKÓW.

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnikisłużące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) spoczywa na właścicielu nieruchomości.

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XXVI.198.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno

(Dz. Urz. Woj. z 2013 r., poz. 1283) – wyciąg:

 

§ 7. 1. Odpady komunalne na terenie nieruchomości należy gromadzić w sprawnych technicznie, zamykanych, szczelnych i czystych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, przystosowanych do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinny posiadać oznaczenia określające:

1)      nieruchomość, dla której zostały ustawione,

2)      w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów w sposób selektywny – informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać.

 

§ 9. 1. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu wyodrębnionym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieranie się na niej wody i błota, łatwo dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych, pojemniki należy w dniu odbioru wystawić na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z podmiotem uprawnionym.

0