XXXIX SESJA RADY GMINY ZAGRODNO

Napisał Szwarc dnia 24 03 14

ZAWIADAMIA  SIĘ  MIESZKAŃCÓW  GMINY  ZAGRODO, ŻE  26  MARCA  2014 r. O GODZINIE 14.oo W ŚWIETLICY  REMIZY  OSP  W  ZAGRODNIE  ODBĘDZIE  SIĘ  XXXIX  SESJA  RADY  GMINY  ZAGRODNO  Z  NASTĘPUJĄCYM  PORZĄDKIEM  OBRAD: 

 

1.        Otwarcie sesji.

2.        Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.

3.        Interpelacje i zapytania radnych.

4.        Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

5.        Ocena działalności  Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2013 r.

6.        Informacja z działalności Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2013 r.

7.        Podjęcie uchwał:

 

1.        Otwarcie sesji.

2.        Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.

3.        Interpelacje i zapytania radnych.

4.        Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

5.        Ocena działalności  Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2013 r.

6.        Informacja z działalności Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2013 r.

7.        Podjęcie uchwał:

-              w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.,

-              zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,

-              w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

-              w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż  nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Zagrodno,

-              w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie na rzecz Gminy Zagrodno nieruchomości położonej w miejscowości Uniejowice,

-              w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zagrodno na lata 2013-2016”,

-              w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt   na terenie Gminy Zagrodno na rok 2014,

-              w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania  w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych  wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

-              w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

-              w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2014-2020,

-              zmieniająca uchwałę  w sprawie  środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

8.        Przyjęcie harmonogramu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Łukaszów.

9.        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

11.      Sprawy różne.

12.     Zamknięcie sesji.

0