XL SESJA RADY GMINY ZAGRODNO

Napisał Szwarc dnia 21 04 14

ZAWIADAMIA  SIĘ  MIESZKAŃCÓW  GMINY  ZAGRODNO, ŻE  25 KWIETNIA  2014 r. O  GODZINIE  13.3o  NA ZAMKU  W  GRODŹCU  ODBĘDZIE  SIĘ

  XL  SESJA  RADY  GMINY  ZAGRODNO   Z  NASTĘPUJĄCYM  PORZĄDKIEM  OBRAD:

 

 

1.       Otwarcie sesji.

2.       Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.

3.       Interpelacje i zapytania radnych.

4.       Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  za 2013 r.

5.        Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie w Gminie Zagrodno  za 2013 r.

6.       Podjęcie uchwał:

-              w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.,

-              w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu,

-              w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

7.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9.       Sprawy różne.

10.   Zamknięcie sesji.

0